Zicht op herstel

Binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid werd een werkgroep opgestart waarbij de vraag: ‘Hoe kunnen we de dialoog over herstel tussen hulpverlener, patiënt en familie faciliteren?’ centraal stond. In deze werkgroep werd gezocht naar manieren/instrumenten om het persoonlijk herstel van de patiënt in kaart te brengen en zo levensdomeinen te detecteren waar ondersteuning gewenst is. Op deze manier kwam de werkgroep ‘Zicht op Herstel’ tot stand. Deze vergaderingen gingen door in het najaar van 2017 tot het voorjaar 2018.
Noteer dat de opbrengstfiches werkinstrumenten zijn – opgesteld met de leden van de werkgroep – die niet de pretentie hebben ‘de waarheid’ te verkondigen en slechts als doel hebben organisaties en afdelingen uit te nodigen om ook met herstelinstrumenten op cliëntniveau aan de slag te gaan. Tegelijkertijd willen we u de resultaten van deze werkgroep niet onthouden. In onderstaande links kan u een korte evaluatie van de 6 instrumenten vinden in overzichtelijke opbrengstfiches. Idealiter worden de fiches na verloop van tijd geactualiseerd met bevindingen van organisaties die er zelf ervaring mee hebben opgedaan.
Bemerking: in het document werden de benamingen ‘cliënt’ en ‘patiënt’ door elkaar gebruikt.

Persoonlijk Krachtenprofiel/Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)
Met het persoonlijk krachtenprofiel wordt gezamenlijk een plan opgesteld gericht op kwaliteit van leven.

Tool voor Uitkomsten Meting (TUM)
TUM is een instrument waar patiënten antwoorden op 11 vragen over klachten, sociale relaties, tevredenheid en therapeutische relatie.

Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) thermometer versie2003.2

De GGZ-thermometer is een instrument waarmee hulpverleners peilen naar hoe patiënten de zorg waarderen.

Individual Recovery Outcomes Counter (I.ROC)
De I.ROC is een vragenlijst die door hulpverlener en hulpvrager samen wordt ingevuld en de mate van herstel van de cliënt meet.

Health of the Nation Outcome Scale(s) (HoNOS)
De HoNOS is een vragenlijst die de zorgnoden van de patiënt in kaart brengt.

Nederlandse Empowerment vragenlijst (NEL)
De NEL is een individuele vragenlijst die peilt naar de mate waarin een organisatie empowerend werkt.

Het volledige document met alle 6 opbrengstfiches vindt u hier.